Integritetspolicy

Vi på Föreningsljuset värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information på marknadsplatsen Föreningsljuset. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan agera gällande dem.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och det är därför viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Du kan alltid kontakta oss på [email protected] om du har några frågor.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in de personuppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. i samband med att du genomför ett köp eller kontaktar oss. Här nedanför hittar du mer information om vilka uppgifter vi samlar in och varför.

Varför behöver vi din personliga information?- För att du ska kunna genomföra köp på Föreningsljuset.

Vi behöver information om dig för att du ska kunna genomföra köp på Föreningsljuset. De personuppgifter vi behöver är:

Personnummer på beställaren

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Uppgifter om ditt köp (t.ex. produktinformation och betalningsinformation)

Informationen behövs för att vi ska kunna fullgöra avtalet om köp med dig.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från ditt senaste köp.

- För att kunna hantera dina kundtjänstärenden

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig när du kontaktar vår kundtjänst. De personuppgifter som kan komma att behandlas för vår kundtjänst är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Köphistorik

Kundtjänsthistorik

Övrig information som kan dokumenteras i samband med att du kontaktar kundtjänst

Informationen behövs för att tillgodose ditt och Föreningsljusets berättigade intresse av att kunna hantera dina frågor och/eller eventuella klagomål på de produkter som du har köpt på vår marknadsplats.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att ditt kundtjänstärende har avslutats.

- För att skicka nyhetsbrev och erbjudanden

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden, varuprover och liknande till dig via mail, post och i vår app. De personuppgifter som behandlas för att vi ska kunna göra det är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Köphistorik

Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

Informationen behövs för att kunna tillgodose ditt och Föreningsljusets berättigade intresse av att kunna kontakta dig och marknadsföra våra tjänster och nyheter samt ge dig erbjudanden, varuprover och liknande från vår marknadsplats.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i ett år från ditt senaste köp eller din senaste interaktion med Föreningsljuset (t.ex. genom att du öppnar våra mail eller på annat sätt visar ett intresse för Föreningsljusets tjänster). Du kan alltid välja att avsluta våra utskick tidigare genom att följa instruktionerna i utskicket eller kontakta vår kundtjänst.

- För att kunna hantera ditt deltagande i tävlingar och event

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, utse vinnare och förmedla eventuella vinster om du deltar i våra tävlingar och/eller event. De personuppgifter vi behöver är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag eller event

Informationen behövs för att kunna tillgodose ditt och Föreningsljusets berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

- För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna göra våra tjänster mer användarvänliga, utveckla och förbättra vårt sortiment, förbättra våra IT-system och på andra sätt utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster. De personuppgifter vi behöver är:

Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

Feedback (t.ex. omdömen eller recensioner)

Köphistorik

Lokaliseringsdata

Tekniska data om de enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning, plattform och version av appen)

Kundtjänsthistorik

Konsument-ID (en unik kod som skapas för varje konsument)

Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar

Informationen behövs för att kunna tillgodose Föreningsljusets och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster.

Behandlingen sker till största delen på aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade uppgifter, utan någon koppling till dig som individ. I den mån vi behandlar personuppgifter för detta ändamål kommer de att sparas under tre år från ditt senaste köp eller senaste besök på hemsidan.

- För att kunna fullgöra Föreningsljusets rättsliga förpliktelser

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet). De personuppgifter vi behöver är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Personnummer på beställaren

Köphistorik

Kundtjänsthistorik

Personuppgifterna behövs enligt lag där vi har en rättslig förpliktelse.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från ditt senaste köp.

- För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Föreningsljuset.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna förhindra och utreda eventuella bedrägerier, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller enligt Föreningsjusets Allmänna villkor. De personuppgifter vi behöver är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

personnummer på beställaren

Köphistorik

Kundtjänsthistorik

Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

Personuppgifterna behövs för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (om sådan finns) eller för att tillgodose Föreningsljusets berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från det att misstankar om missbruk eller brott uppkommer.

- För att kunna hantera anmälningar om intrång i immateriella rättigheter

Om du gör en anmälan till oss att du misstänker att någon gör intrång i dina immateriella rättigheter kommer dina personuppgifter behöva behandlas för att vi ska kunna utreda frågan. De personuppgifter som kan behandlas inom ramen för handläggningen av ett sådant ärende är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Personnummer (om du har enskild firma)

Eventuella övriga personuppgifter som framgår av din anmälan

Personuppgifterna behövs för att tillgodose ditt och Föreningsljusets berättigade intresse av att hantera anmälan om intrång i immateriella rättigheter.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att ditt ärende har avslutats.

Med vilka delar vi din personliga information?

- Butiker på Föreningsljuset

För att du ska kunna genomföra ditt köp på Föreningsljuset måste vi dela med oss av information om dig till den butik som ska leverera varorna. De personuppgifter som förs över till butikerna är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, leveransadress)

Uppgifter om ditt köp (t.ex. produktinformation)

Butikerna är personuppgiftsbiträden för behandlingen av de mottagna uppgifterna och de behandlar personuppgifterna för Föreningsljusets räkning.

- Andra personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med andra som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål ovan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Föreningsljuset använder sig av cookies, eller kakor på svenska, som är korta textfiler som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare när du besöker Föreningsljusets.

Läs mer om cookies och hur vi använder det här.

Vad har du för rättigheter?

- Rätt till rättelse och registerutdrag

Föreningsljuset kommer att göra vad som krävs enligt lag för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Du har också rätt att begära att få ut ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi behandlar.

- Rätt att motsätta dig behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Föreningsljusets intresse av att behandla dina personuppgifter har du rätt att, med hänvisning till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta Föreningsljuset. Om du motsätter dig behandlingen måste Föreningsljuset visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna.

- Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, t.ex. när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

- Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Föreningsljuset att dina personuppgifter behandlas av företaget och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:

behandlingens ändamål,

de kategorier av personuppgifter som behandlas,

mottagare av personuppgifter

den tid som personuppgifterna behandlas,

information om de rättigheter som återges i denna integritetspolicy,

information om källan som personuppgifterna kommer ifrån, samt

om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilerin

- Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format.

- Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss på Föreningsljuset med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att framföra klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Föreningsljuset.se, Michael Jidhed Askims Domarringsväg, SE Göteborg är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss på [email protected] .